Algemene voorwaarden

Bij Watch ’n Go willen we er zeker van zijn dat de relaties met onze klanten zo vlot mogelijk verlopen. Wij waarderen het vertrouwen dat u in Watch ’n Go stelt en nemen uw rechten dan ook heel ernstig op. Met de onderstaande voorafgaande informatie en verkoopsvoorwaarden willen we u een kaar en duidelijk overzicht geven van uw rechten, en soms ook plichten. Indien er iets toch niet duidelijk is, stellen we het op prijs indien u ons dit meldt. Lees deze informatie aandachtig vooraleer u hiermee akkoord te verklaren en doe dat telkens als u een nieuwe bestelling plaatst. Watch ’n Go kan deze voorwaarden immers aanpassen en de nieuwe voorwaarden zullen van toepassing zijn op een nieuwe bestelling. Op de bestelling die u nu zal plaatsen, gelden de huidige voorwaarden.

Art. 1 Toepassingsgebied

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden (hierna de “AVV”) definiëren de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van de online aankoop van onze producten op onze e-commerce webshop.

Deze AVV zijn van toepassing wanneer er beroep wordt gedaan op de producten van Watch ’n Go, gevestigd in de Merellaan 10, 3830 Wellen, België . btw-nummer: BE0535.905.697 (hierna de “verkoper”) door een klant, zowel particulier als zelfstandig (hierna “Klant”).
De AVV drukken alle verplichtingen van de partijen uit, met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de Klant. De Klant wordt geacht deze zonder voorbehoud te aanvaarden, bij gebreke waarvan zijn bestelling niet zal worden gevalideerd. Door een bestelling te plaatsen, erkent de Klant dat hij/zij/x deze AVV heeft gelezen en aanvaardt hij/zij/x uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Uitzonderingen op de bepalingen van de AVV kunnen in bepaalde gevallen worden gemaakt, op voorwaarde dat deze uitzonderingen schriftelijk zijn overeengekomen. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit het wijzigen, toevoegen of schrappen van de bepalingen waarop zij betrekking hebben en laten de toepassing van de overige bepalingen van de AVV onverlet.
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing als de Klant een natuurlijke of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden de producten verwerft of gebruikt en deze producten op afstand aankoopt.

Art. 2 Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro en zijn inclusief BTW en andere taksen. Speciale aanbiedingen zijn telkens geldig zolang de voorraad strekt en behouden zich tot de looptijd van de speciale aanbiedingen die worden meegegeven.

De Koper is de prijs verschuldigd aan Watch ’n Go op het moment van de aankoop. Kennelijke of overduidelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Watch ’n Go worden gecorrigeerd.

Leveringskosten worden duidelijk aan de Koper meegedeeld en worden automatisch bij de aangegeven prijs gevoegd bij de afrekening.

Watch ’n Go behoudt zich het recht voor om op elk moment de prijzen te wijzigen, maar we verplichten ons ertoe de tarieven toe te passen die op de site aangegeven stonden op het moment van uw bestelling.

Art. 3 Betaling

De aangegeven verkoopsprijzen zijn inclusief alle belastingen en taksen, maar zonder verzendkosten. De eventuele verzendkosten zijn voor de Koper en worden weergegeven bij het uitchecken uw digitale winkelwagen.

Betalingen kunnen gebeuren via de gangbare en beschikbare geldige en internationaal aanvaarde kredietkaarten en elektronische betaalwijzen. Beveiligingsmaatregelen worden voorgenomen om uw online betaling veilig te kunnen laten verlopen.

Indien voor een betaalwijze met een kredietkaart wordt gekozen dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Watch ‘n Go is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.

Art. 4 Levering

Wij verwerken uw bestelling binnen de 24u na betaling. Wij verplichten ons ertoe om binnen een leveringstermijn van 5 tot 10 werkdagen uw bestelling af te leveren op het door u gekozen adres. Dit via koerier, m.a.w. postbode/taxipost.

Indien er om welke reden dan ook een afwijking is van deze leveringstermijn, verbinden wij ons ertoe om de klant hiervan op de hoogte te stellen. Daarnaast behouden wij ons het recht om voor deze afwijking al dan niet een compensatie te voorzien.

Watch ’n Go neemt echter geen verantwoordelijkheid voor leveringen die door derden of door onvoorziene omstandigheden te laat komen of verloren raken. Als een bestelling niet geleverd wordt binnen de aangegeven leveringstermijn, wordt een onderzoek ingesteld bij de vervoerder, wat meerdere dagen tijd in beslag kan nemen. Gedurende deze periode kan niet worden overgegaan tot terugbetaling of een andere verzending.

Belangrijk is dat u bij ontvangst van uw producten controleert of deze conform uw bestelling zijn. Als dit niet het geval is, moet de klant Watch ’n Go binnen de 5 werkdagen hiervan op de hoogte brengen. Dit kan via [email protected]

Teruggestuurde producten worden alleen geaccepteerd als deze in originele staat zijn, in hun originele verpakking inclusief alle accessoires en gebruiksaanwijzingen.

Art. 5 Wat bij Fraude?

Om de veiligheid van uw online transacties te verzekeren, werkt Watch ‘n Go samen met Mollie. Een erkende betalingspartner, waardoor u kan betalen via Bancontact, Overschrijving en Visa/Mastercard. Deze worden duidelijk en ondubbelzinnig vermeld op de website. Voor deze transacties werken wij samen met Mollie. Zij hanteren een gesloten beveiligingssysteem, waarmee uw bankgegevens steeds versleuteld worden bij verzending over het internet (SSL). Verlies of diefstal van uw identiteits- of kredietkaartgegevens wordt hierdoor tot een minimum beperkt. Watch ‘n Go meent alle mogelijke en relevante voorzorgen te hebben genomen en handelt zodoende als een normale, vooruitziende en zorgvuldige online tussenpersoon. Eventuele identiteitsdiefstal of financiële diefstal kan dan ook niet tegen Watch ‘n Go worden ingeroepen.

Art. 6 Gebreken en Klachten

De Koper is steeds verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te onderzoeken.

Klachten van de Koper, die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, welke uiterlijk waarneembaar zijn, moeten Watch ‘n Go schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht op [email protected] Wij raden u aan uw bestelling aangetekend te versturen en een verzekering af te sluiten bij de vervoerder, voor de marktwaarde van de producten. Dit in geval van diefstal of verlies van de producten bij de vervoerder. Bij alle retourzendingen zijn de kosten voor de Koper.

De Koper is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde klachten bestaan, terug te sturen. Indien aan voorgaande geen gevolg gegeven wordt en ten onrechte goederen teruggestuurd worden, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van de Koper. Watch ‘n Go is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van de Koper bij derden te stockeren, en/of op impliciet of expliciet verzoek en kosten van de Koper, deze artikelen aan de Koper terug te zenden.

Art. 7 Omruilingen

Het Wetboek van Economisch Recht (WER) bepaalt dat de Koper binnen een termijn van 14 kalenderdagen het product zonder enige gevolgtrekking, in de zin van boetes of opgave van redenen, kan terugsturen. Dit wordt het verzakingsrecht genoemd.

Een retourzending moet opgestuurd worden met de Post of een andere vervoerder. Het terugsturen van een bestelling is voor kosten en risico van de Koper, behalve als het product niet conform de door Watch ’n Go opgestelde . Binnen de termijn van de garantieverlenging, moet de klant het product terugsturen naar Watch ‘n Go en een retour document aanvragen via [email protected] of downloaden op onze omruilen/retourneren pagina. Elk teruggestuurd product dient te beschikken over een RMA-nummer (Return Merchandise Authorization), op risico van ter onverrichter zake terugsturing naar de Koper.

Bij een geldig en juridisch correct gebruik van bovenvermeld verzakingsrecht zal Watch ‘n Go binnen zeven (7) werkdagen zorg dragen voor terugbetaling van het door de Koper aan Watch ‘n Go betaalde som, middels een door haar gekozen maar internationaal algemeen aanvaarde betaalwijze.

Er is geen restitutie mogelijk wanneer onrechtmatig gebruikt werd gemaakt van het verzakingsrecht. In dat geval worden de goederen, mits gemotiveerde opgave, teruggestuurd naar de Koper, voor eigen rekening en risico van de Koper.

Art. 8 Garantie

Zoals opgelegd door de geldende en relevante wettelijke bepalingen geldt voor de door Watch ‘n Go geleverde producten een wettelijke garantie. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt dient de Koper Watch ‘n Go hiervan zo snel mogelijk in kennis te stellen. De eventuele vergoeding die hieruit volgt kan nooit groter zijn dan het bedrag zoals gefactureerd aan de Koper. Gewoonlijke of normale slijtage, onopzettelijke of opzettelijke veranderingen toegebracht door de Koper aan het product, het niet kunnen voorleggen van een originele factuur, een geldend betaalbewijs of het originele en geldig ingevulde garantiebewijs van de producent en diverse nalatigheden zijn uitdrukkelijke, maar daarom niet limitatieve, uitzonderingen op het voormelde garantiestelsel.

​URL’s die worden opgenomen op de website of andere elektronische communicatieportalen, welke onder feitelijke controle staan van Watch ‘n Go, zijn geheel op eigen verantwoordelijk aan te klikken en te bezoeken door de Koper.

Art. 9 Overmacht

In geval van overmacht is Watch ‘n Go niet gehouden haar verplichtingen jegens de andere partij na te komen. Watch ‘n Go is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de andere partij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd.

Art. 10 Intellectuele Eigendommen

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden bij Watch ‘n Go. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten. Het is de Koper verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, tenzij het louter gaat om privégebruik van het product zelf.

Art. 11 Privacy en verwerking persoongegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, beschikbaar via de Watch ‘n Go website.